Yalın Altı Sigma Uygulama Modeli

Yalın Altı Sigma Uygulama Modeli:

 

“Her başarılı firma geçmişinde en az bir kere bir üst performans düzeyine sıçrama fırsatı yakalamış ve bu fırsatı değerlendirmiştir. Geleceğin şirketleri bu fırsatları değerlendirebilen şirketler olacaktır.”

 

Andy S. Grove

Intel Corporation/Chairman

 

MATRİS Yalın Altı Sigma Programı Uygulama Modeli:

 

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi;

 

Bu çalışmanın amacı aşağıdaki sorulara cevap bulabilmektir:

*Mevcut işletme yetenekleri, kritik süreçler, süreç performans göstergeleri, mevcut diğer iyileştirme inisiyatifleri ve kurum kültürünü anlama.
*Kurumun 3 yıllık ve 5 yıllık hedeflerini anlama.
*Kurumun geçmiş iyileştirme deneyimini ve kültürünü anlama. 
*Kurumun Yalın Altı Sigma hedefleri nelerdir?
*Yalın Altı Sigma hedeflerini gerçekleştirmek için nasıl bir Yalın Altı Sigma organizasyonu olmalıdır?
*Yalın Altı Sigma Taslak Yol Haritası gözden geçirme
*Hedeflere ulaşmak için iyileştirme/çalışma alanlarının belirlenmesi ve Yalın Altı Sigma Taslak Yol Haritasında gerekli revizyonların yapılması.

 

 

Yalın Altı Sigma Vizyon, Strateji ve Organizasyon Toplantısı

Şirketin Yalın Altı Sigma uygulamalarına nasıl baktığı, Yalın Altı Sigmadan neler beklediği ve hangi anlayışla gerçekleştireceği konularının hem şirket yönetimi hem de tüm şirket çalışanları açısından netleşmesi programın başarısı açısından kritiktir.

Yalın Altı Sigma vizyonunun, stratejisinin ve hedeflerinin belirlenmesi, netleştirilmesi, dokümante edilmesi ve tüm çalışanlar tarafından bilinmesinin sağlanması amacıyla üst yönetimle ½ günlük bir toplantı yapılır. Dokümante edilen Yalın Altı Sigma vizyonu ve hedefleri tercihen kilit tüm şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının katılacağı bir “proje başlangıcı (project kickoff)” toplantısıyla duyurulur. 

Yalın Altı Sigma sisteminin başarısı mevcut iş yönetim yapısıyla uyuma ve süreçlerle entegrasyonuna bağlıdır. Yalın Altı Sigma projeleri şirket stratejilerine hizmet edecek şekilde belirlenecek olan “Yalın Altı Sigma Liderlik Ekibi”nin onayıyla seçilir.

Bu çalıştayda, “Yalın Altı Sigma Liderlik Ekibi” üyelerinin kimlerden oluşacağı, Şampiyonun ve Finans Temsilcisi’nin kimler olacağına karar verilir. Roller ve sorumluluklar tanımlanır. 

 

Altyapı Çalıştayları ve Yayılım Planlama

Yalın Altı Sigma sisteminin etkin olarak uygulanabilmesi için her kademedeki uygulayıcılara; nelerin, nasıl ve kimler tarafından yapılacağı konusunda rehberlik edecek temel ilkelerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve gerektiğinde herkesin kolayca ulaşabileceği/kullanabileceği uygulama kılavuzlarının oluşturulması altyapı çalıştaylarıyla gerçekleştirilecektir. 

Kuruma kazandırılması düşünülen Yalın Altı Sigma sisteminin sağlıklı bir şekilde işletebilmenin/yürütebilmenin yolu daha önceden Yalın Altı Sigma sistemini uygulayan firmaların başarılı ve başarısız deneyimlerinden yararlanarak kurumsal yaklaşımınıza uygun sağlam temellerin en baştan atılacağı altyapı çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda, aşağıda birkaç örneği verilen sorulara kurumun sahipleneceği cevapları verebilmek ve bu yönde somut ve fark edilir faaliyetlerde bulunabilmek hedeflenir.

 

Altyapı Soru Örnekleri:

•         Kimler Yalın Altı Sigma ekibinde yer alabilir?

•         Kimler Kara Kuşak, kimler Yeşil Kuşak olabilir?

•         Bir Kara Kuşak projesinden beklenen ortalama gelir ne kadardır?

•         Yönetim Kaizen ve Yalın Altı Sigma projelerini hangi sıklıkta gözden geçirir?

•         Kara Kuşağın görev süresi ne kadardır?

•         Yeşil Kuşağın görev süresi ne kadardır?

•         Projelerin tanımlanması kimler tarafından gerçekleştirilir?

•         Şampiyonun (şampiyonların) yetki ve sorumlulukları nelerdir?

•         Süreç sahiplerinin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

•         . . .

 

Şampiyon, ilgili yöneticiler ve ilgili diğer çalışanların katılımıyla gerçekleştirilecek altyapı çalıştayları ile Yalın Altı Sigma Uygulama Rehberinin oluşturulması ve dokümante edilmesi hedeflenmektedir. Son çalıştayla birlikte Faz II ve III planlamasına da son şekli verilir.